ZAHRADY SE HŘBITOVEM V SUCHDOLE, 2017


Krajina a téma nás při přemýšlení vedou téměř jasně. Cesta, procházející místem, je dlouhá a plná života. Nechceme tudíž, aby protínala hřbitov, místo patřící pomyslně na druhý břeh řeky Léthé. Proto jsme se rozhodli bezvýhradně pracovat pouze ze severní částí určeného prostoru. Procházející tak mají stále možnost volby, možnost návštěvy nebo spočinutí, možnost přehlížení. Pole je obzorem a výhledem, místem života a obrody, objektem změny, ale také zklidnění.

 

Urbanismus / krajina

Plánovaný hřbitov a kaple Sv. Václava jsou na okraji obce, na rozhraní mezi zástavbou a kulturní krajinou, přírodou. Protínající cesta, cyklostezka spojuje turistickou lokalitu Kozí hřbety a na druhé straně pokračuje „zeleným pásem“ pomyslně do středu obce. Akcent cesty v podobě stromové aleje ponecháváme.

Důležitým prvkem je v našem návrhu také pole, které se proměňuje a nabývá různých podob střídáním jednotlivých ročních období a nenásilně odkazuje k přirozenému plynutí času. 

Stávající sad se stromy místních osobností v sousedství kaple sv. Václava ponecháváme. Možnost jeho budoucí rozšíření vidíme v obnově starého sadu na druhé straně cesty.

Oplocení hřbitova k cestě je jasně definováno zdí, stejně jako u kaple, na kterou navazuje a tvoří s ní jeden celek. Ostatní oplocení bude jen lehké, definované zákonem, nejen z důvodů nákladů na stavbu, ale i z důvodu popření hranice mezi přírodou a hřbitovem. Popínavá zeleň bude oplocení doplňovat. Hřbitov je kromě hlavního vstupu přístupný také malou brankou od kaple sv. Václava, která bude převážně sloužit u plánovaných akcí a obřadů.

Parkování ke hřbitovu umísťujeme do ulice Ke kozím hřbetům, která má dostatečnou šíři pro vytvoření podélného stání.

 

Koncepce pohřebiště

Prostor pro pohřbívání zesnulých je členěn poměrně pragmaticky, podle jasného plánu a současných, ale také očekávaných tendencí v pohřbívání. V žádném případě jsme nechtěli formalizovat kapacitu pohřebiště - tedy jasným způsobem vymezit rozsah areálu. Byla pro nás velmi důležitá práce s měřítkem a postupným “zaplňováním” místa, které bude ve všech fázích fungovat správně. V prostoru navrhujeme všechny možné typy pohřbívání a to v předpokládaných kapacitách na asi 50 - 60 let běžného života obce. Způsob a rozšíření hřbitova je možný dále dle tohoto konceptu, ovšem považujeme za správné přenechat toto řešení budoucím generacím.

 

Koncept architektonický

Genius loci místa v jeho současné konfiguraci je jedinečný a naším cílem bylo ho zachovat a pokud možno podpořit. Jednoduché tvarosloví a výrazové prostředky v souvislosti s výraznými krajinnými prvky mají fungovat samozřejmě a umírněně. Tvarování a trasování stěn (a kolumbária) vychází ze stávajících vazeb v území ale také z morfologie terénu a stavu současného porostu. Hmotové a tvarové řešení objektu zázemí je lapidární až tradiční a přímo navazuje na prostor “hospodářský”. 

 

Materiály, technologie, mobiliář, osvětlení, zeleň…

Rádi bychom kladli důraz na detailní řešení některých stavebních částí (vrata, kování, mobiliář) ale také na tradiční a dostupné stavební technologie (omítané zdivo, kamenná dlažba, režné zdivo, spárořezy). Mobiliář navrhujeme lapidární ale opět s důrazem na poctivé řemeslné zpracování.

Osvětlení bychom navrhovali spíše minimální (integrované ve stěnách) a je vůbec k diskuzi, zda-li je nutné pohřebiště, nebo jeho bezprostřední okolí uměle osvětlovat. 

V návrhu se snažíme pracovat se stávající zelení a klademe důraz na obnovu či zachování původních druhů. Ve stávajícím sadu bude odstraněna náletová zeleň a nepůvodní druhy zeleně. Navrhujeme vysadit nové druhy jako třešeň ptačí, višeň a hrušeň obecná. Zeleň stávající aleje bude omlazena a doplněna o nové druhy zeleně (jílovec pleťový a habr obecný).  V samotném prostoru pohřebiště navrhujeme vysadit klasické druhy jako je lípa srdčitá a habrovec habrolistý, jež by měli podpořit atmosféru hřbitova. Zeleň ve svahu bude postupně zbavena náletů a doplněna o nové popínavé druhy.

 

11 such vykresy objekt
10 such rezy
09 such schema hroby
08 such situace
07 such situace sirsi
06 such kolumbarium
05 such nadvori
04 such hrbitov
03 such vstup
02 such pole
01 such nadhled

© H3T architekti. All rights reserved.