VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA, 2013


Jasně definované zadání objektu, který se má stát ikonou místa. Stavba má být realizována na místě, které je, jak geograficky, tak historicky definované jako jeden ze vstupů do krajiny Železných hor.

Jasný vektor komunikace, výhledy, výletní restaurace Kometa, hradba lesního porostu, průchodnost – to jsou průvodní témata koncepce. Neméně důležitým aspektem je ekonomie navrhovaného řešení (jak pořizovací, tak provozní), dále její zadané materiální řešení a od ní odvozené konstrukční řešení.

Jeví se jako správné v místě pracovat uměřeně a střídmě – tedy používat tradiční tvarosloví, požadované příkladnosti stavby dosáhnout rozumným řešením požadovaného programu. Dále je vhodné stavbu zakomponovat do krajiny takovým způsobem, aby byla zachována maximální průchodnost a otevřenost pro ty, kteří nemají v úmyslu spočinout. Objem stavby a jeho umístění koresponduje se stávající restaurací Kometa. Vzniká dualita s osou symetrie danou vektorem komunikace. Návrh by měl působit klidným a nerušivým dojmem. Jeho výjimečnost a příkladnost spatřujeme spíše v chytře a optimálně navržené konstrukci, materiálech, adekvátně řešených detailech a energetické koncepci.

Venkovní expozice je tvořena exponáty z lesa a hor samotných – pokud možno v nejpůvodnější formě a stavu – tedy kmeny stromů, bloky kamenů,  které slouží zároveň jako mobiliář a zároveň jako informační plochy. Přírodní materiály a tvary by měli být vhodně doplněny a upraveny materiály a tvary znázorňující lidské konání. Například do kmene „zaseklý“ ocelový plát – který bude sloužit jako informační tabule. V puklém kameni zapuštěný dřevěný klín, atd. Působení původních artefaktů je artikulováno jednotnou úpravou terénu.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

© H3T architekti. All rights reserved.