REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PALACKÉHO V LOMNICI, 2016


Náš návrh rekonstrukce náměstí chce být zejména adekvátní a kontextuální. Ssnažíme nacházet taková řešení, která budou vhodným způsobem reagovat na místní podmínky a nabídnou optimální proces obnovy. Naše studie obnovy náměstí má být podkladem pro obsáhlou mezioborovou diskuzi, která by měla následovat v dalších fázích. Nejdůležitějším motivem naší práce bylo sjednotit definovaný prostor pomocí minimálních prostředků. Používáme jednoduché a známé postupy a principy. Upravujeme automobilovou dopravu ve prospěch pěšího pohybu a zvýšení prostorového potenciálu. Snažíme se akcentovat významné budovy a obnovit jejich přirozený historicky a kulturně ukotvený ne jenom prostorový vztah.

Náměstí je v kontextu obce definováno jasně a správně. V návrhu uvažujeme pouze s jistou formalizací a úpravou některých prostorových vazeb a souvislostí a tím pádem umožnění jeho lepší budoucího fungování. Jedná se zejména o snahu odstranit bariéry a zpřehlednit a zcelit celé místo a dát mu takový charakter, který bude umožňovat jeho lepší vnímání a užívání.  Navrhujeme upravit fungování automobilové dopravy takovým způsobem, aby na náměstí vznikl velkorysý prostor pro aktivity, které na náměstí patří a zároveň věnovat dostatek prostoru budovám které to vyžadují.

Pracujeme výhradně s jednoduchými prostředky. Akcent by měl být zejména kladen na práci s povrchy a terénem. Výběr a návrh vhodného mobiliáře a stabiláře by měl odpovídat zejména jeho fyzické ale také morální životnosti. Ilustrujeme tedy pouze některé příklady konkrétních řešení ovšem pouze ve vztahu k jejich zamýšlenému konstrukčně materiálovému řešení, nikoliv finální podobu. Výrazné prvky v prostoru náměstí jsou samozřejmě zachovány, naopak některé méně významné jsou místně upraveny nebo přesunuty. Řešení osvětlení je nastíněno pouze ideově a je dále nutné jej diskutovat. Se zelení pracujeme v návrhu spíše úsporně.

 

Lomnice situace
Lomice schema
Lomnice rezy
Lomnice 06
Lomnice02
Lomnice01
Lomnice03
Lomnice04
Lomnice05

© H3T architekti. All rights reserved.