REKONSTRUKCE KINA V LEOPOLDOVĚ, 2017


Význam “obecního domu” v Leopoldově bude pravděpodobně nabývat na důležitosti. Tématem našeho přemýšlení bylo zachovat současný charakter stavby a doplnit ji pokud možno citlivě o prostory, které pomůžou jejímu dobrému fungování. Architekturu stavby jsme se rozhodli podpořit a tak jsou navrhované změny spíše lapidární. Důležitá je také práce s parterem, venkovním předprostorem a bezprostředním okolí.

Návrh řešeného území byl limitován požadavkem na umístění stanoveného počtu parkovacích stáni. V návrhu jsme se snažili redukovat dojem jednolité parkovací plochy, proto část parkovacích stání je skryta pod jedním z nových objemů přístavby a dále rozmístěna napříč řešeným územím.  Prostory pro chodce a auta dělíme nenásilným způsobem pomocí změn materiálového řešení jednotlivých povrchů. V prostoru přilehlého parčíku pracujeme s prvkem osy vedoucí chodce na prostor před kinem. Zbylou část řešeného území ponecháváme jako “veřejný” pobytový prostor v podobě sadu.

Snažili jsme se optimalizovat stavební zásahy a to zejména s ohledem na předpokládaný rozpočet. Podkroví a krov ponecháváme, pouze opravujeme. Snažíme se zachovat maximum nosných konstrukcí (vyjímkou je bourání částí obvodového pláště kvůli kapacitě a prosvětlení pláště - přesné dimenze nutno dále stanovit). Pracujem s technologí zdění, litého železobetonu, omítkami a běžně dosažitelnými stavebními postupy.

Záměrem bylo navrhnout pokud možno jasnou a čitelnou koncepci objektu, která bude připravená reagovat na zpřesňující požadavky zadavatele v dalších fázích a stále si udrží svébytnou architektonickou i morální hodnotu v obci.

 

Situace
Hlavni vizu
Viz3
Viz2
Viz4
Viz1
Schema
1pp
1np
2np
Pohledy rez

© H3T architekti. All rights reserved.