RD SAMŠINA, 2011


Klient vyslovil přání vybudovat skromnou stavbu v sousedství objektu fary, kterou má v úmyslu v budoucnosti rekonstruovat. Zhruba v půdorysné stopě bývalých užitkových objektů fary navrhujeme drobnou přízemní stavbu lapidárních tvarů. Formálně a materiálově nemá konkurovat okolním objektům.

Historický kontext staré fary a kostela plně respektujeme a návrh se mu podřizuje. Objekt svým umístěním funkčně i prostorově rozděluje prostor na veřejný a soukromý. Nová situace vychází koncepčně z původní polohy hospodářských objektů, ale navrhovaný objekt umisťuje západněji k terénní hraně. Východní, větší část pozemku tak ponechává otevřenou a přístupnou veřejnému životu – respektuje tak historicky dané funkční i prostorové spojení mezi farou a kostelem svatého Václava. Západní podstatně menší část pozemku, který novostavba vymezuje, má být pouze privátní, kam také směřují veškeré obytné místnosti.

Podélný obdélný půdorys je volnou reminiscencí původních hospodářských objektů. Rozměry objektu, zejména jeho výška nemá být konkurentem sousedních budov. Její jednoduchý tvar a velikost tvoří pouze jakousi spojnici, stěnu, nebo plot dvou důležitých památkově chráněných objektů. Z této myšlenky vychází i materiálové řešení fasád novostavby, které je tvořeno dřevěným svislým laťováním, které působí v této lokalitě jemně a přirozeně.

Důležitou součástí kompozice pozemku jsou stávající stromy. Ty spolu s novostavbou vymezují spojnici mezi kostelem a farou. Svislé laťování východní fasády, kde jsou jediným otvorem vstupní dveře, bude treláž pro popínavé rostliny. Střecha novostavby bude zatravněná, což se uplatňuje v pohledech od vstupu fary, který je výše položen.

1
2
3
4
5
6
7
8

© H3T architekti. All rights reserved.