PAMÁTNÍK ZÁMEČEK, 2017


Význam pietního místa je nesporný a neměnný. To co je však proměnné je jeho vnímání publikem, působení na ně a kontextualita. Právě zde spatřujeme těžiště ideálů, které by mohla obnova pietního prostoru naplňovat. V návrhu si dovolujeme jistou interpretaci zadání a ideový a reálný obsah jsme si dovolili redefinovat. Snažíme se najít takové řešení, které by i dnes, dokázalo svojí formou, atmosférou a příběhem oslovit široké spektrum společnosti. Proto jsme si dovolili zvolit cestu jisté monumentality (i když v kontextu místa) prvotně nehmatatelné.

Reálné spojení popraviště s objektem Larischovy vily odkazuje k poslední cestě obětí. Jedná se o pietní prostor, místo pro rozjímání a přemýšlení. Tento po všech stránkách náročný projekt bychom však považovali za skutečné uctění památky, neboť bychom se pokusili dokázat, že i v dnešní době je možné se domluvit, spolupracovat, vycházet si vstříc a chovat se především lidsky.

 

Památník

Současná podoba, fungování a působení památníku zdá se být spíše nesoučasné. Máme pocit, že se zde zastavil čas. Bohužel úplně v jiném smyslu, než ve kterém bychom to rádi čekali. Jedná se zejména o urbanistický a architektonický kontext (funkční uspořádání, komunikace, monumentální objekt Tesly, zeleň, stávající objekty památníku, ale také expozice). Přes jistou architektonickou hodnotu stávajícího památníku se domníváme, že jí není dále možné naplňovat silný ideový odkaz místa. A to hlavně kvůli jeho celkovému řešení, které bohužel evokuje spíše minulý režim, než odkaz k hrdinským činům našeho národa v dobách 2. světové války. Stejně tak je tomu i s ostatními, méně výraznými prvky v areálu pietního místa a stávající expozicí. Domníváme se, že pokud má být nové řešení smysluplné, musí být současné a to spíše beze zbytku.

Navrhujeme krajinu popraviště a okolí očistit od nánosů zbytečností. V návrhu zůstává jen terénní val.  Máme v úmyslu nechat žít jistý melos místa in natura. Mementem se stává válcový otvor v zemi, nezhojená jizva, paměť …

Kruhový plášť je perforován jmény popravených a nechává do podzemní části kontemplační expozice vcházet světlo. Veřejné pietní akce na povrchu mohou být koncipovány jak radiálně, tak lineárně. V ideálním případě by území nebylo oplocené. Hlavní přístup z jihu, kde je také situováno parkoviště a kde jsou nejbližší zastávky městské hromadné dopravy.

Pracujeme s jednoduchými výrazovými prvky a trvanlivými materiály, kamenná dlažba, beton, corten. Důležitou součástí je také voda a zeleň, velká přehledná travnatá plocha umocňuje význam památníku a stromy lemují řešené území.

Realizace je rozdělena na dvě fáze. První fáze je památník a jeho okolí včetně parkoviště a druhá fáze je propojení tunelem s vyústěním u Larischovy vily.

 

Propojení

Z našeho pohledu zásadní motiv celého nového příběhu pietního místa. Podzemní chodba je zdánlivě prvoplánová a zbytečná. Její význam však chápeme v několika rovinách. Jedná se o poměrně jasný odkaz k poslední cestě obětí, i když doslovně nekopíruje jejich poslední cestu.  Dále je pro nás klíčové, že díky fyzickému propojení, bude moci návštěvník poznat místo a umožní mu pochopit kontext událostí. Nesporný je také význam podzemní chodby ve vztahu k pietě, přemýšlení a zklidnění mysli.

 

Larischova vila

Současný stav a budoucí vývoj objektu, který získala Česká obec legionářská, je pro celkové uchopení tématu poměrně zásadní. Je zde plánována poměrně obsáhlá expozice s konkrétní vazbou na řešený památník. Chápeme jako naprosto zásadní pokusit se utvořit fungující celek, i když v dikci různých institucí.

Jsme přesvědčeni o tom, že právě dialog, rozumná dohoda a společné úsilí mohou být v dnešní době opravdu skutečným a silným naplněním odkazu, který nám zde, také svojí obětí, zanechali naši předci.

 

Ve studii není a nemá být řečeno vše. Domníváme se, že je nutné, o konkrétních řešení vést mezioborový dialog na jehož základě vznikne kvalitní a smysluplné dílo.

01 zam situace sirsi
02 zam nadhled
03 zam situace
04 zam pud
05 zam rez
06 zam pohled
07 zam viz1
08 zam viz2
09 zam viz3
10 zam viz4
11 zam det 1
13 zam det 3
12 zam det 2

© H3T architekti. All rights reserved.