OBECNÍ DŮM MORAVSKÉ BRÁNICE, 2017


Při přemýšlení nad tématem zadání jsme vycházeli z několika základních předpokladů. Zejména jsme měli na paměti fakt, že se řešená parcela nachází v historickém jádru obce s přímou vazbou na cennou a zachovalou náves. Dalším důležitým faktorem, který definoval podobu návrhu je struktura zástavby a veřejných prostranství. V neposlední řadě jsme měli na paměti formální, hmotové a tektonické řešení stávající zástavby. Za velmi důležité také považujeme fakt, že novostavba si musí najít cestu a „zažít“ se do povědomí občanů. Samozřejmostí je adekvátní ekonomická náročnost jak projektu a realizace samé tak i provozní.
Dle našeho názoru velmi dobře sestavený stavební program jsme se rozhodli rozdělit takovým způsobem, aby také stavebně-technicky co možná nejlépe odpovídal provozním požadavkům. S ohledem na strukturu obce, hmotové řešení jednotlivých staveb a předpokládaný režim užívání navrhujeme rozdělit stavební program do několika „samostatných“ budov.
Uspořádání veřejných prostranství, stávající dopravní řešení a rozmístění veřejné vybavenosti v obci nás vedlo k rozhodnutí umístit budovu obecního úřadu do západní části řešené parcely, která má přímou vazbu na původní náves. Toto rozvržení také umožnilo situovat hasičskou zbrojnici na místo stávajícího úřadu a tím zajistit bezproblémový a střelhbitý výjezd zásahových čet. Navrhovanou strukturu staveb doplňujeme objektem veřejného sálu, který kvůli dobrému fungování a možnosti využití venkovních ploch uvažujeme umístit ve střední části řešeného území. Navrhovaná konfigurace dává vzniknout dvěma „dvorům“ z nichž jeden je věnován obecnímu životu veřejnému, druhý obecnímu technickému zázemí a hasičům.
Architektonický výraz navrhovaného souboru staveb má být střídmý, kontextuální a obecně přijatelný. Objekty jsou navrženy vždy s ohledem na stavební program, kterému je vždy podřízen jejich celkový objem a tvar. Snažili jsme se eliminovat komunikační prostory, vycházíme z tradičních typologických uspořádání a ctíme v místě známou tektoniku a tvarosloví. Trvale vytápěné prostory jsou komponovány do dvojpodlažních objektů tak aby jejich zateplená obálka měla co možná nejmenší plochu. Vertikální objekt na „dvoře“ je dřevěná sušárna na hadice a hnízdiště pro čápy.

Branice 05
Branice 06
Branice 02
Branice 01
Branice 03
Branice 04
Branice 07
Branice 08

© H3T architekti. All rights reserved.