NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7, 2016


Naším cílem je vytvořit krásnou, příjemnou, civilní a možná také jedinečnou stavbu. Dle potřeb zadavatele také provozně adekvátně nákladnou a v daném ekonomickém rámci. Nejdůležitější je pro nás dobré fungování místa, jeho vazby v rámci objektu, ale také v jeho okolí.  Z tohoto důvodu  jsme hledali nosný princip řešení dispozic s vazbou na veřejný prostor a obecní život. Nosným motivem pro celý návrh je vztah občana (návštěvníka) a občana (radního nebo chcete-li úředníka). To je téma, které podrobujeme kritickému zkoumání a snažíme se na něm stavět strukturu objektu.

Zásadní nám přišlo řešení parteru, jehož provoz a celkové ztvárnění vyžaduje související úpravy v přilehlých podlažích.  Parter jako místo nejvíce konfrontované s veřejností a veřejným prostorem by měl fungovat, ne pouze jako místo kde hledáme podatelnu, ale jako prostor, který může být místem trávení volného času u kávy nebo neformálních setkání. Vstup do objektu je řešen velkoryse. V místech, ve kterých to dovoluje konstrukční systém jsou vynechány stropní konstrukce a prostor se otevírá do druhého nadzemního podlaží. Celý prostor se opticky propojuje. Motiv společného, nebo „veřejného“ prostoru je propsán všemi podlažími a má za úkol obohatit strohý administrativní program. Běžné čekárny na chodbách jsme nahradili HUBem – relaxační a aktivní prostor, místo pro nekonformní setkávaní s různými doplňkovými funkcemi.

Architektonické řešení budovy akcentuje její původní formu a charakter. Fasády jsou navrženy s ohledem na původní vzhled, zamýšlený program a zejména v souvislosti s celkovou energetickou koncepcí objektu střídmě. Pouze parter a 1.patro má celoprosklenou fasádu. Zbytek je kombinace dřeva a prosklení, jižní fasáda může být osazena fotovoltaikou.

Interiéry jsou řešeny střídmě v kontextu celkové koncepce. Stěny bílé, vybavení může být z masivního dřeva,  podlahy barevné, napomáhající celkové orientaci v budově. Jednotlivé předěly mezi kancelářemi jsou řešeny s určitou nadsázkou jako stěny tvořené seřazenými barevnými šanony. V podstatě se jedná o jednoduché truhlářské konstrukce (police) v rozměrech pro ukládání dokumentace s vloženou akustickou izolací. Společně s barvou podlahy pro dané oddělení se barevnost propisuje i do barvy šanonů, které, vyrovnané v policích jeden vedle druhého, dotváří celou atmosféru prostoru kanceláře.

Většina konkrétních postupů a řešení vychází z energetického konceptu objektu. Návrh v maximální možné míře respektuje nosný konstrukční systém budovy a zasahuje do něj pouze v nezbytných případech. Plášť budovy je zamýšlen z prefabrikovaných zateplených panelů na bázi dřeva. Zkompletované panely velkých formátů (cca 3,3x8m). Tento technologický postup může výrazně přispět ke snížení nákladů na rekonstrukci objektu.

Základní myšlenkou energetického konceptu budovy je maximálně omezit potřebu energie na provoz domu stavebním řešením v pasivním standardu a zbylou energii pokrýt z obnovitelných zdrojů. Pro omezení energie na vytápění a chlazení budou obvodové konstrukce dostatečně zatepleny. Stávající fasádní plášť bude kompletně odstraněn a bude nahrazen novým pláštěm provedeným z celostěnových panelů na bázi dřeva. Pásová okna budou z vnější strany stíněna proti slunečnímu záření, čímž bude eliminováno riziko přehřívání v letním období. Do celostěnových panelů budou na jižní fasádě integrovány fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie.

Budova bude vybavena větrací systémem se zpětným ziskem tepla z odpadního vzduchu. Na každém patře bude umístěna jedna vzduchotechnická jednotka zajišťující větrání na daném patře. Nasávání vzduchu do jednotky bude provedeno na fasádě/alt. centrální šachtou, přívody do jednotlivých kanceláří pak budou vedeny od jednotky pod stropem. Zdrojem tepla a chladu objektu bude tepelné čerpadlo vzduch/voda. Tepelné čerpadlo zajistí vytápění a chlazení domu a také ohřev teplé vody. Vnější jednotky tepelného čerpadla budou umístěny na střeše nejvyššího podlaží, vnitřní jednotka se zásobníkem tepla pak hned pod stropem v nejvyšším podlaží. Z této technické místnosti bude teplo/chlad rozvedeno centrální šachtou do příslušných podlaží. Celková tepelná ztráta domu při dosažení pasivní energetické koncepce se předpokládá kolem 50 kW (cca 5000 m2 x 10 W/m2 = 50 000 W). (10 W/m2 obvyklá měrná tepelná ztráta u pasivních domů). Distribuce tepla a chladu po budově bude zajištěna nízkoteplotní otopnou soustavou. Budou použity stropní sádrovláknité topné desky.

Střechu objektu je možné provést s extenzivní zelení a na terasách je také možné uplatnit zeleň. Toto opatření zpomalí odtok dešťové vody z budovy a zároveň zamezí vytváření tepelných ostrovů při letních tropických teplotách.

 

architektonické řešení: H3T architekti

energetický koncept: Ing. Petr Filip (Chytrý dům)

04
06
09
08
07
05
02
03
01

© H3T architekti. All rights reserved.