NOVÁ EXPOZICE UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A UŽITÉHO UMĚNÍ, 2014


Návrh expozice užitného umění pro Severočeské muzeum v Liberci je prostorovým ztvárněním časové osy. Jednotlivá období od antiky po současnost jsou prezentovány za sebou jdoucími exponáty rozličných měřítek, struktur a materiálů. Místnosti, ve kterých jsou výrobky vystaveny, nejsou izolovanými světy daného stylu, ale rámujícím prostorem, který umožňuje volný tok této časové osy. Přesahy a slepé konce pomyslné časové osy tvoří edukační části jednotlivých částí expozice. Poslední část časové osy tvoří otevřený prostor určený pro krátkodobé autorské výstavy současných umělců a designérů. Jejich pojetí výstavy může i nemusí vycházet z myšlenky časové osy.

Exponáty jsou umístěny v pravoúhle lomené linii, kterou tvoří táhlé pásy jednoduchých nerezových regálů. Tvarosloví regálů se téměř ztrácí, aby dalo vyniknout samotným historickým předmětům. Slouží spíše jako téměř neviditelné osnova - nosný pomocný prvek prostorové časové osy. Regály jsou navíc zcela univerzální a mohou sloužit buď jako police, vitríny, a informační panely pro samotnou výstavu nebo jako studijní stoly v edukačních částech expozice. Ve větších místnostech, kde jsou zajištěny dostatečné odstupy, se boky regálů mohou použít jako konstrukce pro uchycení stahovatelného plátna. V některých místech je modul regálů přerušen. Je tak umožněno vystavit buď rozměrnejší kus nábytku nebo zajistit volný průchod a prohlídku exponátů z nového úhlu pohledu.

Přechody mezi jednotlivými obdobími a styly jsou prezentovány za sebou jdoucími odstíny barevné škály. Samotné exponáty jsou vždy osvětleny reflektroy bílé barvy, tóny osvětlení okolního prostoru se však průběžně mení.
Jedna uzavřená místnost se tak může zbarvit i do několika přirozeně prolnutých odstínů. Jindy je naopak několik za sebou jdoucích prostorů osvětleno stejnou barvou. Vše záleží na počtu exponátů pro dané období.

 

03
01
02
04
07
05
06

© H3T architekti. All rights reserved.