NA PLÁNI, 2016


Při hledání vhodné metodiky a koncepčního schématu obnovy „místa“ jsme kladli důraz zejména na lokální a současné souvislosti. Ty jsou samozřejmě výslednicí ne příliš koncepčního urbanismu a krajinářství z dob minulých. Tento jistý handicap prostoru se však snažíme srozumitelně definovat a navrhované řešení má být adekvátní odezvou na tento lidmi a časem tvořený prostor. Proto je náš návrh také rozdělen na fáze a chce být otevřený změnám.

Část prostoru je zachována a obnovena jako park a stává se součástí místní významné městské zeleně přinášející hodnoty v širším kontextu okolí. Návrh postupně přechází ze západu od svého městského charakteru na východ přes rozvolněnou strukturu zástavby v zeleni až po samotný přírodní park, který svým uspořádáním respektuje stávající trasy pěších propojení. Navrhujeme zklidnění dopravy předprostoru hřbitova, které je řešeno pomocí vyvýšení části nově navrženého náměstí a přilehlých vozovek, které jsou sjednoceny do jedné výškové úrovně, tak aby došlo přirozeným způsobem ke vzájemné toleranci mezi pěšími a vozidly.

Domníváme se, že předprostor hřbitova má pro lokalitu velkou hodnotu a vyžaduje větší pozornost. Navrhujeme jeho transformaci na nové náměstí adekvátního měřítka. Je odstraněna nevhodná stavba u vstupu na hřbitov a navržené nové parkování pod stromy. Taky navrhujeme vyhrazení plochy pro prodejní stánek s květmi. Na náměstí je navržena kašna, lavičky a cyklistické stojany. Může tak zároveň sloužit jako zastavení pro cyklisty, využívající nově navrhovanou cyklostezku. Pěšina podél hřbitovní zdi je zachována a doplněna o nové prvky zeleně.

V první fázi počítáme s obnovením mateřské školy a s proměnou jejího pozemku na příjemnou zahradu s hracimi prvky pro děti. Dále navrhujeme doplnění urbanistické struktury o dva rodinné domy v návaznosti na okolní rozvolněnou zástavbu v zeleni. Navržená zástavba je pro náš návrh adekvátní odpovědí na místní souvislosti a možnosti využití území s ohledem a budoucí rozvoj lokality.

Nejdůležitější součástí této fáze je revitalizace parku a jeho přeměna na multifunkční pobytové a relaxační centrum městské části. Řešení se snaží v maximální míře zachovat současný přírodní charakter území. Vkládáme do něj několik nových pobytových a relaxačních prvků jako například venkovní posilovnu v rámci aleje a edukační stezku, která prochází zelení po visuté lávce a po pěšinách skrz celý park až k zrekonstruovanému schodišti. Park svým uspořádáním respektuje stávající trasy pěších propojení, které jsou obnoveny a obohaceny o nové prvky mobiliáře a veřejného osvětlení. Území je rovněž doplněno o nové příčné spojnice mezi vyhlídkou a ulicí K Vodojemu. Rovinná část v jinak svažitém parku je zachována a je zde navržen velký multifunkční prostor pro setkávání s ohništěm a s klubovnou pod stromy. V rámci parkových úprav jsou exponované svahy zpevněny haťováním, invazivní zeleň je regulována a částečně odstraněna. Je obnoven travnatý porost, jehličnany jsou nahrazeny kvalitní výsadbou listnatých stromů - v spodní části ovocný sad, na horní hraně parku stromořadí – lípy). Místo s nejkrásnějším výhledem ponecháváme jeho primární funkci a pracujeme s ním jenom v rámci parkových úprav.

V druhé fázi projektu navrhujeme demolici nevyhovujících objektů garáží. Využití tohoto místa je vzhledem na přilehlý svažitý terén s výrazným porostem náletové zeleně pomerně obtížné. Vytvořením nového dětského hřiště a výsadbu nových stromů navrhujeme funkční propojení mezi východní částí území a parkem.

PARTICIPACE

Participační setkání a společná diskuze s obyvateli byla pro náš návrh přínosná ve smyslu hlubšího pochopení souvislostí a příběhu místa. Připomínky a postřehy jsme se snažili blíže nastudovat a v rámci reálných možností a celkové koncepce návrhu některé z nich aplikovat – jedná se především o regulaci parkování v ul. Na Pláni nebo přemístění dětského hřiště. Dále jsme v projektu zapracovali některé drobnější „estetické“ změny a úpravy, které neměly velký vliv na koncepci návrhu a byly spíše obohacením.

Celkově hodnotíme tuto možnost konfrontace návrhu s budoucími uživateli za zajímovou a přínosnou novou zkušenost. Přinutila nás k hlubšimu zamyšlení nad samotným návrhem a definicí jeho zásadních kvalit, které považujeme za nezbytné. Jednotlivé části návrhu jsme ověřili opakovanou prohlídkou na místě a v problematických místech (jakým je napřiklad lokalita garáží a přilehlého svahu) jsme se rozhodli přistoupit k vhodnějšímu řešení.

ocenění 3. místo ve II.kole architektonické soutěže

05
03
04
01
02
Situace naplani

© H3T architekti. All rights reserved.