LÁVKA HOROMĚŘICKÁ, 2018


Lávka v korunách stromů.

Poměrně složitá parcela a topografie území nás vedly k poměrně pragmatickému řešení zadání. Smysl nacházíme v přehlednosti a uživatelské jednoduchosti navrhovaného řešení. Návrh přemostění je systémový a komplexní - zohledňuje celou řadu důležitých faktorů.

Ocelová (cor-ten) konstrukce plynule propojuje území v požadovaných intencích. Nástupy na lávku jsou řešeny drobnými terénními úpravami. Speciální péče by měla být věnována stísněnému koridoru mezi řadovými domy.

 

Urbanismus a vazby

Průvodním motivem práce bylo vytvořit uživatelsky jednoduchou a přehlednou stavbu. Historické vazby v území jsou stále patrné ( propojení s usedlostí Beránka ) avšak výstavba v druhé polovině 20. století nenapravitelně zasáhla do jejich rozvoje a principy osnov poměrně nelogicky změnila.

Navrhovaná lávka se tento stav pokusí napravit a napomůže k lepší prostupnosti územím zejména pro pěší a cyklisty. důležitá je také přímá vazba na celoměstsky důležité místo Bořislavka. Zajímavým doplňkem je pohledová osa ( dobře viditelná z lávky ) na kostel svatého Norberta ve Střešovicích.

 

Architektura a konstrukce

Navrhované řešení je průsečíkem zejména urbanistických souvislostí ( definovaných zadáním ) ale také topografií, zachováním průjezdných profilů ale také předpokládanou přiměřenou ekonomickou náročností budoucí stavby. Celkový výraz stavby je díky vzrostlé zeleni spíše a celkové prostorové konfiguraci spíše nečitelný a proto jsme se rozhodli navrhnout lapidární nosník, který nemá ambice exibovat. Zážitkem má být zejména chůze po lávce, pohledy a průhledy.

Konstrukční a materiálové řešení bylo navrženo v souvislosti s požadavky na nové přemostění. Ocelová montovaná konstrukce přemostění je výslednicí systémové optimalizace jako nejvhodnější hlavně ze statických důvodů ale také kvůli předpokládané menší časové náročnosti na průběh stavebních prací (bezprostřední území je stavebními pracemi zatíženo enormě již řadu let).

Konstrukce lávky bude řešena jako ocelová (hlavní nosníky uzavřený obdélný profil). Tyto hlavní nosníky, budou propojeny mostovkou 2,5 metru šíře (odpovídá požadovaným dvou pěším pruhům nebo jednomu jízdnímu pro vozidlo údržby. Mostovka bude stabilizovat hlav. nosníky ve vertikálním i horizontálním oblouku. Konstrukce mostovky bude ocelovo-betonová na I profilech, ocelový plech se spřahovými trny pro spojení s nabetonovanou žb. deskou. Jako podpory budou využity ocelovo - betonové sloupy, vzhledem k nutnosti uvažování zatížení sloupů od případných nárazů vozidel údržby.

Pochozí povrch je řešen stěrkou s antiskluzovým nátěrem. Umělé osvětlení v madle z trvanlivého dřevěného materiálu. Dešťová voda je vedena po mostovce a odváděna podél pilířů a svislých částí přemostění do zásaků.

Průjezdný profil je 2,5m dle požadavků zadání, nicméně bychom si dovolili případně navrhnout diskuzi o jeho případné redukci.

 

 zakres01n web   kopie
 zakres02n web
 zakres03n  web
Situacce web
Pudorys web
Rezy web
Detail web
Lavka pohled jih web
Lavka pohledy web

© H3T architekti. All rights reserved.