KOMENSKÉHO MOST V JAROMĚŘI, 2013


Při přemýšlení o nové podobě a budoucím významu mostu postupně nacházíme kontury návrhu vzešlé z několika průvodních motivů práce. Asi nejzásadnější pro naši práci je samotný název – tedy – Komenského MOST. (Nikoliv lávka!) Dále je samozřejmě důležitý jeho význam pro městskou strukturu – zejména jeho poloha vůči historickému jádru Jaroměře ale také umístění v kontextu celého města a jeho možnosti v budoucnu. Jedinečný urbanistický a architektonický kontext nás dále vede k navrženému řešení poměrně jasnou cestou.

Místo, kde bude nový most znovu postaven, chápeme jako naprosto zásadní pro celou Jaroměř. Nejen pro přímý kontakt s náměstím, ale také kvůli své poloze vůči celému intravilánu obce. V tomto ohledu považujeme za velmi správné nový most navrhnout s ohledem na jeho potencionální význam pro město a městský život. Navrhujeme tedy vybudovat přemostění v celé šíři uličního profilu. Nabízí se tak možnost budoucího užívání mostu nejen jako komunikačního propojení urbánní struktury, ale také jaké svébytného místa pro veřejný život. Osová kompozice koresponduje se stávající strukturou a umožňuje nový most využívat jako městské jeviště, místo pro setkání a setkávání, ale také rozjímání a odpočinek.

Historický kontext místa nás vedl k lapidárnímu objemovému řešení. Od počátku se jevilo jako správné vyvarovat se exhibicím v architektonickém řešení, které považujeme v daném kontextu za nežádoucí. Architektonický výraz mostu je tedy spíše minimalistický, forma a její působení je komponována s ohledem na místní poměry.

Zrcadlící se obraz sebe sama, který spatří lidé na vodní hladině při pohledu do “studny” umístěné ve středu mostu přímo odkazuje k zásadním myšlenkám Komenského. Živičný povrch pochozí části mostu je opatřen letokruhy nesoucími informaci o osobnosti a životě Komenského a znázorňujícími schematicky jeho životní pouť. Důležité životní data jsou vždy zvýrazněna soustřednou kružnicí se symbolickým středem v otvoru.

Morální životnost mnoha staveb v současnosti nedosahuje ani zdaleka na jejich životnost fyzickou. U mostu v centru města by tomu však mohlo být jinak. Předpokládáme, že nový most by měl nabízet své služby při nejmenším tak dlouho, jako to dělal ten původní. Jedná se o železobetonovou monolitickou předepjatou konstrukci. Statické řešení je navrženo s ohledem na relativně velkou vzdálenost podpor jako dvojitý T-nosník o výšce  2500mm. Železobetonová konstrukce se také jeví jako velmi vhodná z hlediska budoucích nízkých nákladů na údržbu a provoz.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

© H3T architekti. All rights reserved.