CENTRUM MĚSTA BŘIDLIČNÁ, 2017


Práce na zadaném tématu provázelo hledání srozumitelného uchopení tak rozsáhlého a komplexního území. Po celou dobu práce jsme se zejména snažili udržet správnou podrobnost řešení. S ohledem na různé proporce užívání a fungování dílčích celků jsme se snažili určit jakási epicentra navrhovaného řešení, kterým jsme věnovali maximum pozornosti. Domníváme se totiž, že jistá fázovost realizace je zde na místě a povede k naplnění potřeb obce a dobrým výsledkům.
Jsme přesvědčeni o tom, že je správné s obnovou začít v určitých menších celcích, které by následně na sebe měli navazovat další fáze prací s obecním prostorem. Jednoduše řečeno - nechceme navrhovat všechno, každý strom, lavičku, koše… snažíme se najít princip, způsob jakým postupovat, objevovat, komunikovat a společným úsilím neustále docházet k uspokojivým výsledkům.
Zadané území je poměrně rozsáhlé a vrstevnaté. Nachází se zde mnoho funkčních ploch, řeka, komunikace, bydlení, výroba, vybavenost… spíše časem než rozumem komponovaná směs městotvorných motivů. Asi největším hendikepem stávajícího řešení je malá a nebo dokonce žádná autenticita a svébytnost místa. Snad pouze s výjimkou bývalé železniční zastávky a jejího okolí a také prostor kolem říčního koryta, se nacházíme v území těžko uchopitelném, v takovém kde si složitě hledáme oblíbené maličkosti nebo malebné zákoutí. 
V návrhu se snažíme prostor jasněji definovat, rozčlenit funkční plochy, optimalizovat dopravní řešení (autobusy), nacházet kvalitní momenty a potlačovat ty negativní. V souvislosti s požadavkem na případnou obnovu původního náhonu bychom rádi do řešeného území umístili souvislejší vodní plochu.
Vytvořením sadových úprav jižního svahu v severní části řešeného území a jeho jednoduchým propojením části centrální a obytné se snažíme této dnes nevyužívané ploše přidat identitu a využít možností, které nám takto orientovaný svah nabízí. V návaznosti na svah navrhujeme v centrální části i v části pod svahem vytvořit záchytné vegetační plochy, které slouží k zachytávání dešťové vody ze svahu nebo z vozovky a k její dalšímu vsakování nebo odvádění. Tato doplňková vegetace přispívá k zvlhčování vzduchu a snižování teplot.
V návaznosti na urbanistické souvislosti bychom dále v návrhu definovali prázdný “multifunkční” prostor mezi nově navrženým rybníkem a autobusovým nádražím. Tento “cirkusplac” je přirozeně spojen poměrně monumentálním schodištěm s objekty bydlení v severní části území. 
Stávající objekty občanské vybavenosti bychom si dovolili v prvotních fázích řešení zachovat, v budoucnu bychom však považovali za správné jejich nahrazení a doplněním a to sice takovým způsobem, aby navržené řešení více podpořilo městský charakter ulice a místa.

ocenění: 3. místo v soutěži

Bridlicna01
Bridlicna02
Bridlicna03
Bridlicna04
Bridlicna05
Bridlicna06
Bridlicna07
Bridlicna08

© H3T architekti. All rights reserved.